24−25.06.2014 РЕЗОЛЮЦІЯ Міжнародного Лідерського Саміту «Роль християнських цінностей у формуванні нових соціально-політичних відносин в Україні»

Ми, учасники Міжнародного Лідерського Саміту, глави і служителі християнських Церков, громадські діячі, політики, діячі науки, освіти та культури, представники засобів масової інформації з України та США, конструктивно та всебічно обговоривши роль християнських цінностей у розвитку України на новому соціально-політичному етапі, пришли до важливих та практичних висновків і рекомендацій, які на нашу думку мають доленосний характер для майбутнього України.

Враховуючи всесвітній позитивний вплив християнства на становлення та формування сучасної цивілізації, вважаємо, що лише християнські морально-етичні цінності можуть бути покладені в основу морального «перезавантаження» українського суспільства через системне та послідовне формування в суспільстві цілісного наукового християнського світогляду. Світоглядні концепції формують систему цінностей, морально-духовні стандарти, національну ідею і т.д.

Ми переконані, що сьогодні лише біблійна «дорожня карта» здатна вказати шлях українському суспільству до щастя, добробуту, справедливості та процвітання.

Ми переконанні, що послідовне втілення християнських цінностей у всі сфери життя нашого суспільства має бути основною складовою нашої національної ідеї та шляхом досягненням єдності і громадянського миру у суспільстві.

Ми вважаємо необхідним звернутися до керівництва держави та керівників християнських організацій і конфесій з наступними пропозиціями:

 1. Активізувати конструктивний діалог, партнерство і співпрацю між Церквою та державою щодо впровадження в усі сфери суспільства та діяльність органів влади християнських (біблійних) цінностей, що перевірені століттями та стали традиційними і близькими для українського народу. Прекрасним прикладом цього є історичний досвід найуспішніших держав світу (країни ЄС, США, Канада, Південна Корея та ін.).
 2. Максимально використовувати увесь духовний, культурний та інтелектуальний потенціал Церков та християнських організацій у процесі розбудови нової і процвітаючої України, зокрема залучення їх до розробки та реалізації державних програм з розвитку різних суспільних сфер (науки, освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, економіки, соціальної та правової політики та ін.)
 3. Регулярно проводити різноманітні заходи (тематичні конференції, форуми, саміти, круглі столи тощо) на місцевому, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях з питань церковно-державного діалогу та духовно-морального розвитку суспільства.
 4. Створити постійно діючі міжконфесійні духовно-консультативні ради при органах влади всіх гілок та рівнів (центрального, регіонального і місцевого). Всіляко сприяти ефективній роботі духовних (пасторських) рад міст обласного та районного значення. Запровадити практику регулярного проведення міських пасторських молитов та міських церковних соборів. Повернутися до ідеї “Духовного Парламенту”.
 5. Визначити День національної молитви за Україну. За основу вибору дати проведення щорічної Молитви взяти самий переломний та трагічний день, пов’язаний з останніми подіями в Україні.
 6. Запровадити практику регулярного проведення “Молитовних Сніданків” на державному, регіональному та місцевому рівнях за участю глав Церков і представників органів влади (Президента, Голови Парламенту, Прем’єр-міністра, голів обласних державних адміністрацій, міських голів, депутатів та ін.). Молитовні сніданки слід проводити на максимально високому рівні з транслюванням у прямому ефірі на національному телебаченні.
 7. Регулярно висвітлювати діяльність церков і християнських організацій на телебаченні та у засобах масової інформації. Збільшити частку християнських духовно-просвітницьких програм на національному телебаченні. Спільними зусиллями створити християнську телерадіокомпанію.
 8. Прийняти Концепцію відносин між Церквою та державою.
 9. Назавжди відійти від небіблійної і недемократичної практики дискримінації та (офіційного або неофіційного) домінування однієї конфесії (деномінації) над іншою. Статус “Державної Церкви” є неприпустимим.
 10. Розробити та прийняти Національну Концепцію і Програму духовно-морального відродження українського суспільства.
 11. Церквам переглянути та доопрацювати соціальні доктрини і позицію щодо ролі Церкви у формуванні суспільних відносин та розвитку держави і суспільства.
 12. Створити в Україні систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл та викладачів середньо-спеціальних і вищих навчальних закладів з дисциплін «Християнська етика» та «Християнський світогляд».
 13. Християнським лідерам мотивувати християн до активної соціальної позиції та взяття відповідальності за стан своєї країни. Брати активну участь у формуванні цивілізованого демократичного громадянського суспільства. Спільними зусиллями створити громадську платформу, що має об’єднувати громадські рухи та організації християнського спрямування, з метою формування християнської позиції і реалізації християнських ініціатив у різних сферах суспільної життєдіяльності.
 14. З метою формуванню спільної християнської позиції щодо різних суспільних питань створити Міжнародний комітет церковно-суспільних відносин, до складу якого мають увійти уповноважені представники усіх християнських конфесій та деномінацій, а також досвідчені та висококваліфіковані фахівці у різних професійних галузях, які поділяють та впроваджують у життя християнські цінності.

ОргкомітетМіжнародного Лідерського Саміту

Контактні телефони: 067 498-39-85; 044 543-86-85

 

 

 

RESOLUTION

 

International Leadership Summit

 

«The role of Christian values in the formation of the new social-political relations in Ukraine»

 

(June 24−25, 2014 Kiev)

 

We, the participants of the International Leadership Summit, heads and ministers of Christian churches, public figures, politicians, men of science, representatives of educational sphere and culture, mass media from the Ukraine and the USA, having constructively and thoroughly discussed the role of Christian values in the development of Ukraine at the new social-political stage, have arrived at important and practical conclusions and recommendations, which in our opinion have a fateful character for the future of Ukraine.

 

Taking into consideration the positive influence of Christianity on the formation and development of modern civilization, we believe that only Christian moral-ethical values can be laid at the foundation of moral “reloading” of the Ukrainian society through systematic and gradual formation of the integral scientific Christian worldview in the society. Worldview conceptions are forming the system of values, moral-spiritual standards, national idea etc.

 

We are confident that today only a biblical “road map” can point the way for the Ukrainian society to happiness, well-being, justice and prosperity.

 

We are confident that gradual implementation of Christian values into all spheres of life of our society must be the basic component of our national idea and the way of achieving of unity and civil peace in the society.

 

We think it necessary to address the government of our state and the heads of Christian churches and confessions with the following propositions:

 

1. To activate a constructive dialogue, partnership and cooperation between the Church and the state as for the implementation of Christian (biblical) values, which have been time proved and have become traditional and close for the Ukrainian people, into all spheres of society life and state organs activity. A wonderful example of it is the historical experience of the most prosperous states of the world (EU countries, the USA, Canada, South Corea etc.).

 

2. To use to the full extent all spiritual, cultural and intellectual potential of churches and Christian organizations in the process of building the new and prosperous Ukraine, in particular, to give them an opportunity to participate in working out and putting into practice the state programs on the development of different spheres of life in society (science, education, culture, health care, family, economy, social and legal policy etc.)

 

3. To regularly hold various events (topical conferences, forums, summits, round tables etc.) on the local, regional, all-Ukrainian and international levels on the issues regarding   church-and-state dialogue and moral-spiritual development of the society.

 

4. To create on the permanent basis inter-confessional spiritually-consultative counsels at the state organs of all branches and levels (central, regional and local). To maximally assist the effective work of spiritual (pastoral) counsels of cities and towns of regional and district level. To implant a practice of regular holding of local pastoral prayers and local church gatherings. To return to the idea of the “Spiritual Parliament”.

 

5. To appoint the Day of the national prayer for Ukraine. For the bases for the date of the annual prayer we recommend to take the most crucial and tragic day connected with the latest events in Ukraine.

 

6. To implement the practice of holding regular “Prayer breakfasts” on the state, regional and local levels with participation of the heads of churches and representatives of state organs (President, Head of Parliament, Prime-Minister, heads of regional state administrations, municipal heads, deputies etc.). Prayer breakfasts should be held at the highest possible level in a live television broadcast on the national television.

 

7. To regularly broadcast the activity of churhes and Christian organizations on television and in mass media. To increase the quote of Christian spiritually-educational programs on the national television. To create the Christian tv-radio-company by joint efforts.

 

8. To accept a Conception of relations between the Church and the state.

 

9. To discard forever a non-biblical and non-democratic practice of discrimination and (official or non-official) domination of one confession (denomination) over another. The status “A state church” is unacceptable.

 

10. To work out and to accept the National Conception and Programm of spiritually-moral rebirth of the Ukrainian society.

 

11. The churches should revise and improve the social doctrines and position as for the role of the Church in formation of social relations and development of state and society.

 

12. To create in Ukraine the system of training, retraining and upgrading of qualification of the teachers of general educational schools and teachers of the secondary specialized colleges and higher educational establishments on the following disciplines: “Christian ethics” and “Christian worldview”.

 

13. Christian leaders should motivate christians to have an active social position and  to take a responsibility for the state of their country. To take an active part in formation of the civilized democratic civil society. To create by joint efforts a civil platform which has to unite civil movements and organizations of Christian orientation aiming to form a Christian position and realize Christian initiatives in different spheres of social life and activity.

 

14. With the aim of formation of common Christian position as for different social questions to create the International Committee of church-and-public relations, the members of which should be the authorized representatives of all Christian confessions and denominations, and also experienced and highly-qualified experts in different professional branches, who share and put into practice Christian values.

 

Organizational Committee of the International Leadership Summit

Contacts: 067 498-39-85; 044 543-86-85

Scroll to top