Декларація УМР

Враховуючи стан глибокої духовної, політичної та економічної кризи в Україні, яка в значній мірі торкнулася й християнських церков та віруючих людей, члени Української Міжцерковної Ради визнали за доцільне оприлюднити свою позицію щодо духовної, соціальної й історичної ролі Церкви Христової у суспільстві та державі.

Ми віримо, що Церква Христова – це Святий вибраний народ, який належить Господу та був покликаний з темряви гріха і смерті до Царства Світла Сина Божого Ісуса Христа для життя у вірі, святості, єдності та любові до Бога і ближнього, і якому Богом делегована духовна влада для утвердження Царства Божого на землі. Саме через цей народ Господь Бог бажає являти повноту Своєї Премудрості та Слави.

З своєю природою та призначенням Церква є:

Тілом Ісуса Христа, що напоєне всією повнотою сили і дарів Духа Святого та складається з народжених згори віруючих християн.

Поклонником і Богошукачем, який ревно шукає лиця Божого та прославляє Господа устами і всім своїм життям.

Апостолом і Місіонером, який пристрасно проповідує Євангеліє Ісуса Христа та засновує нові помісні церкви і місії.

Священиком і Заступником, який безперестанку молиться Богові за помилування, спасіння та добробут всього народу.

“Добрим Пастирем”, Наставником і Душеопікуном, який неусипно і безкорисливо піклується про духовний стан людей та навертає заблукалі душі до Господа.

Вчителем Слова Божого, який систематично наставляє паству Христову в основах здорового Біблійного вчення.

“Сіллю землі і Світлом для світу”, Проповідником і Просвітителем, який проголошує істину Божу та активно поширює принципи християнського світогляду, етики, моралі і культури поведінки в усіх сферах суспільства.

Рабом Ісуса Христа, Вірним Служителем, який жертовно і самовіддано працює на ниві Христовій та у простоті серця, в смиренні і послуху виконує волю свого Господаря.

“Добрим Самарянином”, Доброчинцем, який щиро піклується про потреби нужденних та являє християнську любов і милосердя скривдженим.

Праведником, який живе вірою, цілком покладається на Господа і в усьому прагне дотримуватися Заповідей Божих та бути зразком благочестя і законослухняності.

“Совістю нації”, Пророком Божим, який чесно і неупереджено вказує на гріхи й духовні проблеми людей і всього суспільства та проголошує волю Божу на владу, народ, країну і континенти.

Нареченою Христовою, яка готується до Другого Пришестя Господа Ісуса Христа та очікує Вічного і Блаженного Життя з Ним на Небесах.

Церква є Стовпом і Утвердженням Істини та Миротворцем, який несе у світ Благу Звістку про примирення кожної людини з Богом, ближнім та самою собою. Тому Церква засуджує будь-які прояви аморальності, беззаконня, несправедливості, брутальності, агресії та насильства. Церква завжди виступає за мир і стабільність, за законність і правопорядок, за рівність і справедливість, за повагу до прав і свобод людини, а також за духовний і соціально-економічний розвиток країни і кожної особистості. Водночас, Церква залишає за собою право не виконувати ті людські закони, які суперечать Законам Божим.

Церква завжди знаходиться на боці Правди Божої та поруч з народом!

Походження Церкви “від вишніх”, “не від світу цього”. Вона хоч і знаходиться у світі, однак стоїть над світським життям та людською політикою. Тому Церква як духовно-суспільний інститут не повинна братися за неприродну для неї роль “Бізнесмена” та “Політика”. Служителі Церкви не мають права використовувати служіння з метою особистого збагачення. Також Церква не повинна втручатися у державні справи та брати участь у політичній агітації. (Хоча окремі віруючі за покликанням Божим можуть бути чесними та успішними бізнесменами, політиками та представниками органів державної влади). Відмовляючись від участі у політичній діяльності, Церква залишає за собою право на публічне вираження своєї позиції щодо суспільно важливих питань. В свою чергу, віруючі християни можуть і покликані, виконуючи свій громадянський обов’язок, брати участь у процесах, пов’язаних з виборами влади всіх рівнів. Церква закликає до миру і взаємоповаги серед людей, які дотримуються різних політичних поглядів. Члени Церкви можуть мати різні політичні переконання, за винятком таких, які явно ведуть до дій, що суперечать Біблійному вченню.

Історія і сучасність християнства знає й інші протиприродні для Церкви “образи”, в які вона входила під впливом “духу світу цього”, зокрема виконуючи ролі “Прислужниці влади”, “Фарисея-Законника”, “Князя-Феодала”, “Монарха”, “Жандарма-Інквізитора”, “Воїна-Завойовника”, “Революціонера”, “Радикала-Шовініста”, “Ліберала-Гуманіста”, “Жреця-Шамана”, “Шоумена” тощо. Тому Церква Останнього Часу повинна пильно стояти на сторожі своєї Святості, Чистоти та Істинності.

Ґрунтуючись на Святому Письмі, а також на нинішніх подіях у нашій країні, ми переконані, що Церква Христова в Україні повинна переосмислити та глибше усвідомити своє справжнє призначення, свою силу та свою відповідальність перед Богом і власним народом.

Ми закликаємо всі помісні церкви та усіх християн України стати в молитовному “проломі” за наш народ (Єз.22:30; 2Хр.7:14), продовжуючи з ще більшою активністю впроваджувати християнські цінності у всі сфери суспільства та безкомпромісно в пророчій силі проголошувати і захищати Істину, Справедливість, Любов, Віру та Добру і Досконалу Волю Божу для українського народу (2Кор.10:3–5). Бог нам в цьому допоможе! Амінь.

 

«І Бог все поклав під ноги Його, і поставив Його понад усе – Главою Церкви, яка є тілом Його, повнотою Того, Хто наповняє все у всьому» (Еф.1:22,23)

 

 

Декларація проголошена на Національній молитві «За Україну»,

що відбулася 14 грудня 2013 року від Різдва Христового

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
Украинского Межцерковного Совета

Учитывая состояние глубокого духовного, политического и экономического кризиса в Украине, который в значительной степени коснулся христианских церквей и верующих людей, члены Украинского Межцерковного Совета сочли целесообразным обнародовать свою позицию относительно духовной, социальной и исторической роли Церкви Христовой в обществе и государстве.

Мы верим, что Церковь Христова – это Святой избранный народ, принадлежащий Господу и призванный из тьмы греха и смерти в Царство Света Сына Божьего Иисуса Христа для жизни в вере, святости, единстве и любви к Богу и ближнему, и которому Богом делегирована духовная власть для утверждения Царства Божьего на земле. Именно через этот народ Господь Бог желает являть полноту Своей Премудрости и Славы.

По своей природе и предназначению Церковь является:

Телом Иисуса Христа, напоенным всей полнотой силы и даров Духа Святого и состоящим из рожденных свыше верующих христиан.

Поклонником и Богоискателем, ревностно ищущим лица Божьего и прославляющим Господа устами и всей своей жизнью.

Апостолом и Миссионером, страстно проповедующим Евангелие Иисуса Христа и насаждающим новые поместные церкви и миссии.

Священником и Ходатаем, непрестанно молящимся Богу за помилование, спасение и благополучие всего народа.

“Добрым Пастырем”, Наставником и Душепопечителем, неусыпно и бескорыстно заботящимся о духовном состоянии людей и обращающим заблудшие души к Господу.

Учителем Слова Божьего, систематически наставляющим паству Христову в основах здравого Библейского учения.

“Солью земли и Светом миру”, Проповедником и Просветителем, провозглашающим истину Божью и активно распространяющим принципы христианского мировоззрения, этики, морали и культуры поведения во всех сферах общества.

Рабом Иисуса Христа, Верным Служителем, жертвенно и самоотверженно трудящимся на ниве Христовой и в простоте сердца, в смирении и послушании исполняющим волю своего Господина.

“Добрым Самарянином”, Благотворителем, искренне заботящимся о нуждах бедствующих и проявляющим христианскую любовь и милосердие обиженным.

Праведником, живущим верой, полностью уповающим на Господа и во всем стремящимся исполнять заповеди Божьи и быть образцом благочестия и законопослушности.

“Совестью нации”, Пророком Божьим, честно и беспристрастно указывающим на грехи и духовные проблемы людей и всего общества, и провозглашающим волю Божию на власть, народ, страну и континенты.

Невестой Христовой, приготовляющейся ко Второму Пришествию Господа Иисуса Христа и ожидающей Вечной и Блаженной Жизни с Ним на Небесах.

Церковь является Столпом и Утверждением Истины, Миротворцем, несущим в мир Благую Весть о примирении каждого человека с Богом, ближним и самим собой. Поэтому Церковь осуждает любые проявления аморальности, беззакония, несправедливости, грубости, агрессии и насилия. Церковь всегда выступает за мир и стабильность, за законность и правопорядок, за равенство и справедливость, за уважение прав и свобод человека, а также за духовное и социально-экономическое развитие страны и каждой личности. В то же время, Церковь оставляет за собой право не выполнять те человеческие законы, которые противоречат Законам Божьим.

Церковь всегда находится на стороне Правды Божьей и рядом с народом!

Происхождение Церкви “от вышних”, “не от мира сего”. Она хоть и находится в мире, однако стоит над светской жизнью и человеческой политикой. Поэтому Церковь как духовно-общественный институт не должна браться за неестественную для нее роль “Бизнесмена” и “Политика”. Служители Церкви не имеют права использовать служение с целью личного обогащения. Также Церковь не должна вмешиваться в государственные дела и участвовать в политической агитации. (Хотя отдельные верующие по призванию Божию могут быть честными и успешными бизнесменами, политиками и представителями органов государственной власти). Отказываясь от участия в политической деятельности, Церковь оставляет за собой право на публичное выражение своей позиции относительно общественно важных вопросов. В свою очередь, верующие христиане могут и призваны, исполняя свой гражданский долг, участвовать в процессах, связанных с выборами власти всех уровней. Церковь призывает к миру и взаимоуважению среди людей, придерживающихся различных политических взглядов. Члены Церкви могут иметь разные политические убеждения, за исключением таковых, которые явно ведут к действиям, противоречащим Библейскому учению.

История и современность христианства знает и другие противоестественные для Церкви “образы”, в которые она входила под влиянием “духа мира сего”, в частности выполняя роли “Прислужницы власти”, “Фарисея-Законника”, “Князя-Феодала”, “Монарха”, “Жандарма-Инквизитора”, “Воина-Завоевателя”, “Революционера”, “Радикала-Шовиниста”, “Либерала-Гуманиста”, “Жреца-Шамана”, “Шоумена” и др. Поэтому Церковь Последнего Времени должна бодрствовать на страже своей Святости, Чистоты и Истинности.

Основываясь на Священном Писании, а также на нынешних событиях в нашей стране, мы убеждены, что Церковь Христова в Украине должна переосмыслить и глубже осознать свое истинное предназначение, свою силу и свою ответственность перед Богом и собственным народом.
Мы призываем все поместные церкви и всех христиан Украины стать в молитвенном “проломе” за наш народ (Иез.22:30; 2Пар.7:14), продолжая с еще большей активностью внедрять христианские ценности во все сферы общества и бескомпромиссно в пророческой силе провозглашать и защищать Истину, Справедливость, Любовь, Веру, а также Благую и Совершенную Волю Божью для украинского народа (2Кор.10:3–5). Бог нам в этом поможет! Аминь.

«и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем»
(Еф.1:22,23)

ДЕКЛАРАЦИЯ провозглашена на Национальной молитве «За Украину»,
состоявшейся 14 декабря 2013 года от Рождества Христова

 

Declaration

Of the All-Ukrainian Inter-confessional Counsel

Taking into consideration the state of a deep spiritual, political and economic crisis in Ukraine, which has also considerably influenced Christian churches and believers, the members of the All-Ukrainian Inter-confessional Counsel thought it reasonable to make public their position as for the spiritual, social and historical role of the church in the society and the state.

We believe that the Church of Christ is a Holy chosen people, which belongs to the Lord and was called from the darkness of sin and death into the Kingdom of Light of the God’s Own Son Jesus Christ for the life in faith, holiness, unity and love for God and neighbor, and to which God has delegated the spiritual authority for building the Kingdom of God on the earth. It’s exactly the people through which God is willing to display the fullness of His Wisdom and Glory.

According to its nature and calling the Church is:

A body of Jesus Christ, which has a fullness of power and gifts of the Holy Spirit and consists of the believing Christians born again of the Holy Spirit.

A God-worshipper and a God-seeker, who earnestly seeks for the face of the Lord and gives glory to God with its lips and with its life.

An Apostle and a Missionary, who zealously preaches the Gospel of Jesus Christ and lays foundation for the new local churches and missions.

A priest and an advocate who is ceaselessly praying to the Lord for mercy, salvation and well-being of the whole people.

 “A Good Pastor”, a Teacher and a Counselor, who tirelessly and selflessly takes care for the spiritual state of the people and turns the lost souls towards the Lord.

A teacher of the Word of God, who systematically instructs the sheep of Christ on the basics of the sound Biblical teaching.

“The salt of the earth and the Light for the world”, a Preacher and an Enlightener, who proclaims God’s truth and actively spreads the principles of the Christian worldview, ethics, morals and culture of behavior in all spheres of the society.

A Slave of Jesus Christ, a Devoted Servant and a Minister, who sacrificially and devotedly works in the field of Jesus Christ and does the will of its Master with a humble heart and obedience.

 “A Good Samaritan”, a Good Worker who wholeheartedly takes care for the needy people and shows a Christian love and mercy for the offended.

A righteous person who lives by the faith and wholly relies on the Lord and aspires to hold on to God’s commandments in everything and to be a pattern of  godliness and obedience to the law.
“A Conscience of the nation”, a God’s Prophet, who honestly and objectively points to the sins and spiritual problems of the people and the whole society and proclaims the will of God for the authorities, nation, country and continents.

A bride of Jesus Christ, who prepares itself for the Second Coming of the Lord Jesus Christ and awaits for the Eternal and Blessed Life with Him in Heavens.

A Church is a Pillar and Foundation of the Truth and a Peacemaker, who brings into the world the Good News about reconciliation of every person with the Lord, with the neighbor and with oneself. That is the reason why the church stands against any form of immorality, lawlessness, injustice, brutality, aggression and violence. A church always stands for peace and stability, for lawfulness and public order, for equality and justice, respect for the rights and freedoms of a person, and also for the spiritual and social-economic development of a country and every person. At the same time, a Church keeps to itself the right to ignore the human laws which contradict to God’s Commandments.

A church always stands on the side of God’s Truth and together with the people!

A church comes from “the above”, not “from this world”. In spite of the fact that a church finds itself in the world, it stands above the secular and human politics. That’s why being a spiritually-societal institution, a church mustn’t undertake the role of a “Businessman” and a “Politician”, which is not natural for it. The church ministers have no right to use the ministry with the aim of their own enrichment. Also the church shouldn’t interfere in state affairs and take part in political propaganda. (Although separate believers can be honest and successful businessmen, politicians and representatives of the organs of state authorities according to their calling). While refusing to take part in the political activity, a church keeps for itself the right for public expression of its position as for the important issues arising in the society. In their turn, the believers can and have this calling, according to their civil obligations, to take part in the processes connected with elections of state authorities on all levels. The church is calling for peace and mutual respect among the people who stick to different political views. The members of the church may have different political convictions, excluded the ones which evidently lead to the actions, contradicting to the Biblical teaching.

The history and nowadays life of Christianity also knows some other unnatural “images” of the church, in which it was walking under the influence of the “spirit of this world”, namely carrying out the role of a “Servant of the state”, a “Pharisee-Legalist”, a “Prince-Feudal”, a “Monarch”, a “Gendarme-Inquisitor”, a “Warrior-Conqueror”, a “Revolutionary”, a “Radical-Powellite”, a “Liberal-Humanist”, a “Priest-Shaman”, a “Showman” etc. That’s why the Church of the Last Days must keep ward for its Holiness, Purity and Justice.

Grounded on the Holy Scriptures, and also on current events in our country, we are convinced that the Church of Christ in Ukraine must reconsider and get more deeply convinced in its real vocation, its power and its responsibility before God and its own people.

We are calling all local churches and all Christians of Ukraine to stand in a “prayer gap on behalf of the land” (Ez. 22:30, 2 Chr. 7:14), continuing to implant Christian values with still greater activity into all spheres of the society and without any compromise and in the prophetical power to proclaim and protect the Truth, Justice, Love, Faith and Good and Perfect Will of the Lord for the Ukrainian people. (2 Cor. 10:3-5). God help us in these intentions! Amen.
 
“And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way”
(Ephesians 1:22, 23)

DECLARATION proclaimed at the National prayer “For Ukraine”, which took place on December 14, 2013 A.D.

Scroll to top