Українська Міжцерковна рада підтримує Девіда Хасавея в молитві за Британію!

Девіду Гордону Хасавею від єпископів Української Міжцерковної Ради.

Шановний брате Девід!

Дякуємо за Ваше небайдуже та сповнене любові до людей серце, щире бажання підтримати народ України у складній ситуації. Ми також сповнені величезної вдячності Вам за багаторічне плідне служіння у сфері розповсюдження Божого Слова та християнських цінностей серед українського народу, за ініціативу проведення Національного Дня Молитви в Україні та допомогу у втіленні цієї ініціативи в життя, за соціальну роботу і надання гуманітарної допомоги найбільш нужденним громадянам нашої країни. Ваш ентузіазм та активна життєва позиція, як глибоко віруючої людини, надихають багатьох християн до ще більш присвяченного служіння та молитви до Бога.  Надзвичайно важливим вкладом у розбудову християнських церков в Україні, було і є Ваше Євангелізаційне служіння. Ми віримо у багато потужних євангелізацій які ще будуть проведені в Україні.

Ми високо цінуємо Ваше служіння Господу Ісусу Христу і з великою радістю підтримаємо церкви Британії у молитві до Господа у цей доленосний для Вашої країни час.

Разом з віруючими Британії ми будемо звертатися до Всемогутнього і Милосердного Бога у прохальній молитві за здійснення Його волі для Вашої країни, за вихід з політичної кризи, за могутнє духовне відродження усієї нації.

Благословляємо усіх духовних лідерів Британії та усіх віруючих країни, які об’єднають свої голоси 31 серпня 2019 року під час «Молитви за Британію», і проголошуємо цю молитву з книги «Числа 6:24-26»   на весь народ Великої Британії:
«Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже!
Нехай Господь засяє на тебе лицем Своїм, і нехай буде милостивий до тебе!
Нехай Господь зверне на тебе лице Своє, і хай дасть тобі мир!»

З любов’ю та повагою,
єпископи і служителі
Української Міжцерковної Ради.

єпископ Андрій Тищенко

єпископ Олександр Рудинець

єпископ Вадим Шипілов

єпископ Валерій Решетинський

єпископ Пилип Савочка

єпископ Генрі Мадава

старший рабин Борис Грисенко

єпископ Олексій Демидович

єпископ Валерій Григораш

керівник руху “Шукачі Бога” Сергій Шидловський

секретар УМР Андрій Міщенко

 

примірник англійською мовою:

To David Gordon Hathaway
from the Council of Bishops of Ukraine

Dear brother David!

Thank you for your caring and full of love heart, for your sincere desire to support the people of Ukraine in our difficult situation. We are very grateful to you for many years of fruitful ministry in spreading God’s Word and Christian values ​​among Ukrainian people, for the initiative of the National Day of Prayer for Ukraine and for all your help in implementing this initiative. Your enthusiasm and active life position of a strong believer in the Lord inspires many Christians for more dedicated ministry and prayer.

Your Evangelistic Ministry is especially important as it has made great contribution in the growth of the churches in Ukraine. We believe that many most powerful and largest Evangelizations still will be held with support of all Ukrainian churches.
We deeply appreciate your service to our Lord Jesus Christ and will gladly support churches of Britain in prayer to the Lord in this unique time in the history of your country.

Together with Christians in Britain, we will call to the Almighty and Merciful God in prayer for His will to be done for your country, for the way out of the political crisis and for the mighty spiritual revival of your nation.

We bless all the spiritual leaders of Britain and all Christians in your country who will unite their voices on August 31th, 2019 during the Prayer for Britain and we proclaim the following prayer over people of Great Britain, the prayer from the book

of Numbers 6: 24-26: “May the Lord bless you and keep you; may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you; may the Lord turn His face toward you and give you peace!”

With love and respect,
Bishops and ministers
of the Ukrainian Inter-Church Council

Andriy Tyshenko

Oleksandr Rudynec

Vadim Shipilov

Valeriy Reshetynskiy

Henry Madava

Boris Gricenko

Oleksiy Demidovich

Valeriy Grigorash

Sergiy Shydlovskiy

Andriy Mishenko

 

 

Scroll to top